Βασικές λειτουργικές μονάδες και χαρακτηριστικά στα προγράμματα λογισμικού λογιστικής

Λογισμικό πυρήνα λογισμικού λογισμικού
Περιεχόμενα Άρθρου:
 • 01 Μονάδα Γενικής Λογιστικής
 • 02 Ενότητα λογαριασμού λογαριασμών
 • 03 Μονάδα ισορροπίας δοκιμής
 • 04 Μονάδα ισολογισμού
 • 05 Ενότητα Απαιτήσεων Λογαριασμών
 • 06 Λογαριασμός Πληρωμής Ενότητα
 • 07 Μονάδα Σημείου Πώλησης
 • Λογιστικά λογιστικά στοιχεία καταγράφουν και διεκπεραιώνουν λογιστικές συναλλαγές μέσα σε λειτουργικές ενότητες όπως πληρωτέοι λογαριασμοί, εισπρακτέοι λογαριασμοί και μισθοδοσία. Μαζί, οι ενότητες αυτές λειτουργούν ως σύστημα λογιστικής πληροφόρησης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λίστα για να δείτε εάν μια ενότητα μπορεί να είναι χρήσιμη για την επιχείρησή σας και στη συνέχεια να αναζητήσετε λογισμικό λογισμικού που διαθέτει αυτές τις ενότητες.

 • 01 Μονάδα Γενικής Λογιστικής

  Ένα γενικό βιβλίο είναι ο κεντρικός απολογισμός των λογιστικών βιβλίων και δεδομένων.

  Κοινή λειτουργικότητα της λειτουργικής μονάδας γενικής εφημερίδας:

  • Το γενικό βιβλίο είναι το κεντρικό σημείο για τις λογιστικές πληροφορίες, που λαμβάνει καταχωρήσεις από άλλες ενότητες, όπως πληρωτέους λογαριασμούς, εισπρακτέους λογαριασμούς και μονάδες μισθοδοσίας.
  • Το γενικό βιβλίο είναι η βάση για τη δημιουργία βασικών οικονομικών εγγράφων, συμπεριλαμβανομένου του ισοζυγίου, του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως.
  • Το γενικό μητρώο χρησιμοποιείται για την καταγραφή οικονομικών συναλλαγών που δεν καταγράφονται σε άλλες ενότητες.
  • Το γενικό μητρώο δημιουργεί μια διαδρομή πληροφοριών που χρησιμοποιούνται για σκοπούς ελέγχου.

 • 02 Ενότητα λογαριασμού λογαριασμών

  Ένα λογιστικό διάγραμμα είναι ένας κατάλογος των λογαριασμών που χρησιμοποιεί μια επιχείρηση στη λογιστική διαδικασία.

  Κοινή λειτουργικότητα της ενότητας "Λογαριασμός λογαριασμών"

  • Το λογιστικό σχέδιο χρησιμοποιεί μια σειρά κωδικών για τον προσδιορισμό των περιουσιακών στοιχείων, των εσόδων, των εξόδων και των ιδίων κεφαλαίων που παρακολουθεί το σύστημα από το λογιστικό σύστημα.
  • Το λογιστικό σχέδιο καθορίζει το επίπεδο λεπτομέρειας των πληροφοριών που παρακολουθούνται και των εκθέσεων που παράγονται από το λογιστικό σύστημα.
  • Το λογιστικό σχέδιο μπορεί να χρησιμοποιεί υπο-κωδικοποίηση στο τμήμα, τη θέση, το έργο, την πηγή χρηματοδότησης, τη διαίρεση, την εντολή εργασίας ή το επίπεδο δραστηριότητας, προκειμένου να συγκεντρώσει λεπτομερέστερες πληροφορίες εάν απαιτείται.

 • 03 Μονάδα ισορροπίας δοκιμής

  Το υπόλοιπο της δοκιμής είναι μια λίστα με όλους τους λογαριασμούς του λογαριασμού λογαριασμού της εταιρείας που απαριθμούν τα υπόλοιπα σε κάθε έναν από αυτούς τους λογαριασμούς σε ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο.

  Κοινή λειτουργικότητα της ενότητας δοκιμαστικού υπολοίπου

  • Το υπόλοιπο της δοκιμής θα έχει το υπόλοιπο για κάθε λογαριασμό στο λογιστικό σχέδιο.
  • Το υπόλοιπο της δοκιμής χρησιμοποιείται για τη δημιουργία όλων των άλλων οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένου του ισολογισμού, της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων και της κατάστασης ταμειακών ροών.

 • 04 Μονάδα ισολογισμού

  Ένας ισολογισμός περιγράφεται συχνά ως ένα «στιγμιότυπο της οικονομικής κατάστασης μιας εταιρείας».

  Κοινή λειτουργία της υπομονάδας ισολογισμού

  • Ο ισολογισμός απαριθμεί τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις και τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας.
  • Ο ισολογισμός χρησιμοποιείται για τη δημιουργία αναφορών σχετικά με ταμειακές ροές, προϋπολογισμούς και διεξαγωγή άλλων οικονομικών αναλύσεων της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης.

 • 05 Ενότητα Απαιτήσεων Λογαριασμών

  Οι εισπρακτέοι λογαριασμοί είναι τα χρήματα που οφείλουν οι πελάτες στην επιχείρηση.

  Κοινή λειτουργικότητα της ενότητας "Απαιτήσεις λογαριασμών"

  • Η ενότητα εισπρακτέων λογαριασμών διαχειρίζεται την τιμολόγηση των πελατών και την επεξεργασία πληρωμών πελατών.
  • Η ενότητα εισπρακτέων λογαριασμών χρησιμοποιείται συχνά για τη δημιουργία λογαριασμών ή τιμολογίων που αποστέλλονται στους πελάτες.
  • Η ενότητα εισπρακτέων λογαριασμών έχει συχνά τη δυνατότητα να αναγνωρίζει καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς, έτσι ώστε οι πληροφορίες κατάθεσης να μπορούν να μεταφορτωθούν και να εφαρμοστούν στους λογαριασμούς πελατών αυτόματα.
  • Τα κύρια αρχεία περιέχουν πληροφορίες για τον πελάτη, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, της διεύθυνσης και του αριθμού τηλεφώνου.
  • Η αναφορά για τη γήρανση των εισπρακτέων λογαριασμών θα εμφανίζει όλα τα χρήματα που οφείλονται στην επιχείρηση από τον πελάτη και θα είναι σε θέση να δείξει πόσο παραμένει το υπόλοιπο του πελάτη.

 • 06 Λογαριασμός Πληρωμής Ενότητα

  Λογαριασμοί πληρωτέοι είναι τα χρήματα που οφείλονται από μια επιχείρηση στους πωλητές της.

  Κοινή λειτουργικότητα της ενότητας πληρωτέων λογαριασμών

  • Η ενότητα πληρωτέων λογαριασμών παρακολουθεί τα χρήματα που οφείλονται στους πωλητές, τις εκπτώσεις και τους όρους πληρωμής για όλα τα τιμολόγια.
  • Αυτή η ενότητα έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης ελέγχων που δημιουργούνται από τον υπολογιστή στους προμηθευτές.
  • Τα κύρια αρχεία πληρωτέων λογαριασμών περιέχουν πληροφορίες για τους προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, της διεύθυνσης και του αριθμού τηλεφώνου.

 • 07 Μονάδα Σημείου Πώλησης

  Το σημείο πώλησης είναι ο τόπος όπου πραγματοποιείται μια συναλλαγή πώλησης, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί σε κατάστημα λιανικής πώλησης, ηλεκτρονικά, ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο.

  Κοινή λειτουργικότητα της ενότητας πληρωτέων λογαριασμών

  • Οι ενότητες πληρωτέων λογαριασμών παρακολουθούν τα χρήματα που οφείλονται στους πωλητές, τις εκπτώσεις και τους όρους πληρωμής για όλα τα τιμολόγια.
  • Αυτή η ενότητα έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης ελέγχων που δημιουργούνται από τον υπολογιστή στους προμηθευτές.
  • Τα κύρια αρχεία πληρωτέων λογαριασμών περιέχουν πληροφορίες για τους προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, της διεύθυνσης και του αριθμού τηλεφώνου.